Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Enginyeria


L'Àrea d’ enginyeria de Gestoria Olivella,  està integrada per professionals experts en qualsevol tipus d'instal·lació (instal·lacions elèctriques, climatització, contra incendis, energies renovables i activitats) prestant els seus serveis amb l'objectiu d'oferir els més alts nivells de professionalitat, qualitat i rigor. Sobre aquestes bases mantenim un compromís total amb el client i els seus interessos.

Entenem l'exercici de l'enginyeria no només com una pràctica professional per a la solució de problemes, sinó també com la prestació d'uns serveis que permetin al client preveure i desenvolupar les seves activitats amb garanties de seguretat, eficàcia i rendibilitat. Disposem d’enginyers industrials per la redacció de tot tipus de projectes de legalització d´ activitats.

Desenvolupem un assessorament complet des de las primeres etapes dels projectes i durant la realització, fins la finalització de les obres, instal·lacions o tràmits amb l’administració.

Principals gestions dels serveis d'enginyeria:

INFORMES TÈCNICS I DIRECCIÓ D'OBRA

 • Realització d'informes, peritacions i estudis.
 • Estudis de Seguretat i Salut i Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Gestió i direcció d’obra amb control pressupostari i planificació temporal.
 • Comparació i valoració de pressupostos

PROJECTES CONSTRUCTIUS I D'OBRA

 • Projectes Basics i Executius per a la realització d’obra nova i rehabilitació.
 • Càlcul d'estructures.
 • Estabilitat de talussos.
 • Murs de contenció armats i prefabricats.
 • Aixecaments topogràfics i estudis Geotècnics.
 • Càlcul de naus industrials prefabriques i metàl·liques.
 • Càlcul Estructures de fusta.

PROJECTES D’INSTAL·LACIONS

 • Instal·lacions d'habitatges aïllats, adossats, edificis d'habitatges, equipaments sanitaris, esportius, docents i judicials.
 • Instal·lacions de grans indústries.
 • Pluvials, sanejament, energia solar, baixa i mitja tensió.
 • Climatització, ventilació, emmagatzematge combustibles.
 • Protecció contra incendis i telecomunicacions.
 • Projectes d'urbanització i rehabilitació d'espais.
 • Projectes de Telecomunicacions i TIC.
 • Dipòsits i depuradores.
 • Tots ells a nivell, basic, executiu, amb amidaments, legalització i certificació.
 • També, a nivell industrial i Logístic:
 • Disseny i implantació de línies de maquinària.
 • Optimització de l’emmagatzematge.
 • Càlcul i disseny de línies de procés

CONSULTORIA DE MEDI AMBIENT

Les qüestions mediambientals afecten de forma directa o indirecta a pràcticament tots els sectors d'activitat, encara que molt especialment a la indústria. Per aquesta raó, el nostre  despatx compta amb professionals especialitzats en diverses àrees per abordar totes les qüestions mediambientals des de diferents punts de vista i oferir solucions  adequades a cada situació.

Les complexes disposicions legals en matèria de residus, abocaments, emissions atmosfèriques…, i la freqüent actualització de les mateixes, fan que no sempre resulti senzill el compliment dels diferents nivells legislatius en matèria de medi ambient per a moltes empreses o activitats.

Al mateix temps, la incorporació de les variables ambientals als processos de decisió de pràcticament qualsevol sector és, a dia d'avui, una absoluta obligació.

En  l’àrea mediambiental de Gestoria Olivella ens encarreguem d'aquests aspectes ambientals: anàlisi i avaluació de normativa ambiental, diagnosi prèvia de compliment amb la legislació vigent d'aplicació, elaboració i tramitació dels documents i estudis precisos per trobar l’adequació normativa en matèria mediambiental.

Principals gestions de la consultoria de medi ambient:

 • Projectes de Sol·licitud de Llicencia ambiental i d’activitat.
 • Consultoria Ambiental
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Informes de sostenibilitat Ambiental
 • Sistemes de Gestió Ambiental
 • Integració Paisatgística
 • Gestió de Residus industrials
 • Estudis de contaminació del Sol.
 • Estudis d’estalvi energètic.

separator