Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Fiscal


Assessoria Fiscal

A la nostra Area d'Assessoria Fiscal  busquem optimitzar la situació tributaria tan d’ empreses com de persones físiques mitjançant la recerca dels avantatges fiscals que el sistema impositiu ofereix.

L'objectiu fonamental de Gestoria Olivella a l'àrea d'assessorament fiscal consisteix en proporcionar als nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la càrrega tributària, anticipant les solucions als nous problemes que es plantegen.

El nostre Departament  Fiscal compta amb un personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu règim tributari.

Serveis integrals per a empreses i particulars:

 • Estudi, assessorament i inici d'activitats empresarials (persones físiques).
 • Estudi, assessorament i constitució tot tipus de societat.
 • Modificacions estatutàries en societat s mercantils.
 • Dissolucions i liquidacions de societats mercantils.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Estimació objectiva (Mòduls)
 • Estimació directa simplificada.
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost de Societats i Impostos Especials.
 • Confecció  de totes les declaracions fiscals d'empreses i particulars.
 • llibres de registre obligatoris
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l'Administració Tributària
 • Intervenció davant els Serveis de la Inspecció Tributària
 • Recursos administratius, economicoadministratius i Contenciosos.
 • Confecció de  declaracions sobre l’ impost de successions i donacions.
 • Tramitació i Gestió d’ herències davant la notaria i els estaments oficials.
 • Liquidació de plusvàlues municipals. (Impost sobre l’ increment de valor dels terrenys).

separator