Mes de 70 anys treballant amb empreses al servei del Penedès

divider

Archive


Mes Flexibilitat Major Empleabilitat

/ 0 Comments

La gran dificultat en l’accés al mercat laboral s’ha vist reduïda amb la utilització per part de les empreses del nou contracte a temps parcial. Aquest contracte, enfront de la rigidesa que ens tenia acostumats, s’ha convertit en un instrument que dóna una gran flexibilitat a l’empresari en la mesura que permet adaptar la jornada a les necessitats de la producció. Però també és interessant per al treballador en el sentit que li permet conciliar la seva vida familiar amb el treball. A més fa possible compaginar el treball amb la formació, donant com a resultat un increment de la seva empleabilitat, molt necessari en aquests temps que corren.

Les últimes modificacions introduïdes per part del govern aboquen a la flexibilitat, en el sentit que si el contracte és indefinit, l’empresa pot oferir al treballador la realització d’hores complementàries voluntàries encara que no s’hagin pactat prèviament. Això si, amb un límit del 15 % de la seva jornada, ampliable per conveni col·lectiu a un 30 %. Aquesta novetat no altera la possibilitat de realitzar un altre pacte per escrit, d’hores complementàries, sent possible ara per als contractes de duració determinada amb un límit més ampli, el 30 % de la jornada establerta en el contracte, podent ampliar-se per conveni col·lectiu. Tot això és possible si el contracte de treball supera les 10 hores setmanals de mitjana en còmput anual.
A efectes pràctics, existeix l’obligatorietat de portar un registre diari amb la totalització mensual de les hores realitzades (ordinàries, complementàries pactades i complementàries voluntàries) lliurant una còpia al treballador al costat de la nòmina de cada mes i obligant a l’empresa a la seva conservació durant quatre anys.

Un altre aspecte a tenir en compte és que ja no es penalitza la cotització del contracte a temps parcial equiparant-ho a aquests efectes al contracte a temps complet.

Aquestes mesures han incrementat la flexibilitat i amb això l’accés a l’ocupació d’una part de la població No estaria de més avançar una mica i permetre la realització d’hores complementàries voluntàries als treballadors contractats per un temps determinat. També seria positiu que aquestes hores voluntàries tinguessin el límit del 30 per cent de la jornada contractada igual que ho tenen les hores complementàries pactades.

Sens dubte el contracte a temps parcial és un bon instrument per donar entrada al mercat laboral a una part de la població. Tot i que se li titlli de precarietat, però amb el temps trobarà el seu lloc com ho té en la resta de països de la UE.


separator

Podré seguir en mòduls l’any 2016?

/ 0 Comments

Si vostè tributa en mòduls, sàpiga que a partir de 2016 es redueixen els límits per aplicar aquest règim. Vegi si els nous límits li afecten i si té alguna alternativa que li permeti estalviar impostos…
Nous límits en mòduls
A partir de 2016. Com haurà llegit a la premsa, la Reforma Fiscal endureix els requisits per poder acollir-se al règim de mòduls (estimació objectiva en l’IRPF i règim simplificat en l’IVA), per la qual cosa molts empresaris quedaran exclosos de la seva aplicació. Anotació. No obstant això, aquest enduriment es produirà a partir de 2016. Si actualment vostè tributa en aquest règim, vegi quins seran els límits aplicables a partir de 2015 i si el 2016 haurà de començar a tributar en estimació directa en l’IRPF i en el règim general de l’IVA.
Nous límits.

En concret, el 2016 vostè quedarà exclòs de mòduls si durant el 2015 supera algun dels límits següents:

  • Si les seves vendes totals a empresaris i a particulars superen els 150.000 euros (fins ara el límit era de 450.000 euros i només es tenien en compte les vendes per les quals s’havia d’emetre factura, és a dir, les realitzades a altres empresaris). Excepció. En cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit és de 250.000 euros.
  • Si les seves vendes a altres empresaris superen els 75.000 euros.
  • O bé si les seves compres de béns i serveis, sense incloure les compres d’immobilitzat, superen els 150.000 euros (actualment aquest límit és de 300.000 euros anuals).

Còmput de límits
Vendes i compres. A l’hora de computar els límits indicats (de vendes i compres), no només haurà de tindre en compte les vendes i compres individuals que hagi realitzat durant l’any:

  • Si el seu cònjuge, descendents o ascendents realitzen la seva mateixa activitat (o una similar) de forma conjunta amb vostè (compartint mitjans i adreça), també haurà de computar les vendes i compres d’aquests.
  • I si actua a través d’una societat civil o d’una comunitat de béns, també haurà de computar les vendes i compres totals d’aquestes entitats.

 


Si les seves vendes el 2015 superen els 150.000 euros, a partir de 2016 haurà de tributar pel règim d’estimació directa en l’IRPF. Si això li suposa un important
augment de la seva tributació, plantegi’s aportar els seus actius a una societat.

 


separator